PRINCIPII DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(denumire în continuare Principii)


Prezentul document cuprinde informații de bază cu privire la tratarea datelor cu caracter personal în firma noastră. În text veți afla în special:
 • ce fel de date cu caracter personal prelucrăm,
 • în ce scop și în ce mod prelucrăm datele cu caracter personal,
 • cui pot fi predate datele cu caracter personal,
 • cât timp prelucrăm datele cu caracter personal,
 • ce drepturi aveți, în calitate de subiecți ai datelor, legat de protecția datelor cu caracter personal.
În cazul în care aveți nevoie de explicația oricărei secțiuni a textului, dacă doriți un sfat sau vreți să negociați orice altă prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta oricând pe adresa de e-mail [email protected].
 1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

  1. Prezentele Principii sunt întocmite în acord cu Regulamentul Parlamentului European și Consiliului (UE) 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucraea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulament GDPR).
  2. Țelul acestor Principii este acordarea Subiecților datelor informații de bază privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  3. Pentru necesitățiile acestor Principii, înțelegem:
   1. administratorul este societatea Herní-svět.cz s.r.o., cu sediul Matoušova 449/24, Liberec 7, Republica Cehă, CUI 01526022, reprezentată de administratorul František Korbelář (denumită în continuare Administrator),
   2. subiectul datelor sunteți dvs., deci persoana fizică, a cărei date cu caracter personal sunt prelucrate și care a vizitat pagina noastră web pe domeniul de internet gamemarket.hu (denumit în continuare Subiect date)
   3. datele cu caracter personal sunt numele și prenumele, adresa, e-mailul, numărul de telefon, numărul de identificare al persoanei fizice autorizate, codul de identificare fiscală, adresa IP, preferința de limbaj a navigatorului web, amprenta „User Agent“ a navigatorului web (denumite în continuare Date cu caracter personal) și identificatorul cookie.
  4. Administratorul Datelor cu caracter personal informează prin prezenta cu privire la modul și amploarea de prelucrare a Datelor cu caracter personal, inclusiv amploarea drepturilor dvs. legate de prelucrarea Datelor cu caracter personal.
  5. Administratorul este vânzător cu amănuntul și în acest scop dezvoltă un magazin pe internet  în domeniile lumea-jocurilor.ro, gamemarket.hu, gamemarket.pl, gamemarket.de, herni-svet.cz și hernysvet.sk. În cadrul acestei activități, Administratorul prelucrează Datele cu caracter personal:
   1. în amploarea în care au fost acordate legat de comandarea produselor sau serviciilor Administratorului, resp. în cadrul negocierilor de încheiere a contractului cu Administratorul, precum și legat de contractul cadru încheiat și
   2. în scopul/scopurile stipulate în art. 3 din aceste Principii.
 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA

  1. La Subiecții datelor se referă Legea nr. 101/2000 rep., cu privire la protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare și alte regulamente legale aferente.
  2. Subictul datelor ia la cunoștință faptul că vizitând pagina web a magazinului pe internet începe prelucrarea Datelor cu caracter personal de către Administrator.
  3. Dacă Subiectul nu acordă Datele sale cu caracter personal, nu este posibilă încheierea contractului cu Administratorul și/sau prestarea de către a acesta a serviciilor descrise în acesta. În acest context, Datele cu caracter personal sunt absolut necesare pentru acordarea unui serviciu sau produs concret al Administratorului.
  4. Acordarea Datelor cu caracter personal către Administrator este o cerință contractuală generală și legală. Cu privire la acordarea Datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, ceea ce nu reprezintă îndeplinirea unei obligații contractuale și legale a administratorului, este necesar consimțământul Subiectului. Dacă nu ați dat Administratorului consimțământul cu prelucrarea Datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, asta nu înseamnă că în consecință, Administratorul va refuza să Vă acorde servicile sale.
  5. Subiectul datelor are obligația să acorde Administratorului doar Date cu caracter personal corecte și adevărate.
  6. Administratorul va face eforturi maxime pentru a nu interveni prelucrarea neautorizată a Datelor cu caracter personal.
  7. Datele cu caracter personal sunt și vor fi prelucrate în format electronic în mod automatizat.
  8. Subiectul datelor ia la cunoștință faptul că Datele sale cu caracter personal sunt stocate în centrele de date ale societății Master Internet s.r.o. Administratorul folosește serviciile societății Convex Systems s.r.o., care dezvoltă în centrele de date servere, a căror funcționare este în acord cu standardele europene de asigurare a protecției datelor cu caracter personal.
  9. Subiectul datelor ia la cunoștință faptul că pe echipamentul lui, poate interveni stocarea de cookies de către societățile Convex Systems s.r.o., Google Ireland Ltd., Online Comparison Shopping Ltd., Smartsupp.com, s.r.o. și partenerii comerciali ai acestor societăți.
 1. SCOPUL PRELUCRĂRII

  1. Administratorul prelucrează Datele cu caracter personal cu următoarele scopuri:
Scopul prelucrării Datelor cu caracter personal Titlu legal de prelucrare a Datelor cu caracter personal
Încheierea contractului de vânzare-cumpărare prin intermediul magazinului pe internet și asigurarea livrării produselor și serviciilor comandate  Îndeplinirea contractului sau negocierea cu privire la încheierea acestuia
Utilizarea instrumentelor analitice și de marketing prin intermediul cookies sau prin acordarea numelui și a adresei de e-mail Consimțământul subiectului cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Asigurarea funcționării de bază a paginii web, mai ales session cookies pentru păstrarea informațiilor privind relația Interesul legitim al administratorului
 1. Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal în scopul trimiterii comunicărilor comerciale și de marketing le puteți refuza oricând, acest lucru neavând influență asupra altor relațiilor reciproce dintre noi. Ajunge să ne trimiteți un e-mail cu cererea aferentă pe [email protected].
 1. DURATA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Datele cu caracter personal se vor prelucra pe toată durata negocierilor cu privire la încheierea contractului dintre Administrator și Subiectul datelor și anume cu scopul de încheiere a contractului, precum și pe toată durata derulării raportului contractuale, ori pe durata stabilită în consimțământ.
  2. În cazul încheierii contractului potrivit Termenilor și  Condițiilor Administratorului, Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și păstrate pe perioada următoarelor 36 de luni pentru cazul unui litigiu referitor la relația dintre Administrator și Subiectul datelor, și anume în scopul protecției intereselor legitime ale Administratorului.
  3. În scopul îndeplinirii obligației legale de arhivare a documentelor contabile în baza Legii nr. 563/1991 rep. privind contabilitatea cu modificările ulterioare, Datele cu caracter personal (cu excepția adresei de e-mail și a numărului de telefon) vor fi prelucrate în continuare timp de 5 ani începând cu anul care urmează după anul, în care s-a încheiat contractul dintre Administrator și Subiectul datelor. Datele cu caracter personal prelucrate în baza acordării consimțământului, vor fi prelucrate și păstrate timp de 13 luni din momentul acordării acestui consimțământ.
  4. După expirarea perioadelor menționate în acest articol, Administratorul va distruge, în condiții de securitate, Datele cu caracter personal.
 1. ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

  1. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către Administrator.
  2. Datele cu cu caracter personal pot fi predate și altor prelucrători în scopurile menționate, pentru a efectua prelucrarea.
  3. Datele dvs. cu caracter personal sunt predate următorilor primitori ai Datelor cu caracter personal:
Categoria primitorilor Datelor cu caracter personal Descrierea categoriei
Dezvoltatorii de sisteme informaționale Subiecții care administrează dispozitive tehnice și conectivitatea la internet a acestora. Proiectanții de aplicații pentru magazine pe internet, event. de sisteme suport.
Suportul regional pentru clienți Societăți externe care asigură suportul pentru clienți și comunicația în limba clientului
Birourile de contabilitate și juridice Contabili, consilieri fiscali, auditori și avocați externi.
Societățile de transport Societăți care asigură transportul coletelor comandate prin intermediul magazinului pe internet. Se predau Date cu caracter personal numai în amploarea necesară pentru realizarea livrării coletului.
Serviciile analitice și de marketing Societățile care asigură măsurarea gradului de vizitare a magazinului pe internet, analiza nivelului de vânzare a produselor și serviciilor, precum și alte servicii cum ar fi personalizarea reclamei. Se predau Date cu caracter personal numai în amploare limitată, fără indicarea numelui, numărului de telefon și adresei.
Serviciile financiare Furnizorii de instrumente bancare – plata online cu cadrul, ori plata amânată
Administrația de stat și autoritățile Autoritățile publice, Organele de urmărire penală și autoritățile, care pot solicita acordarea Datelor cu caracter personal în baza dispozițiilor legale în vigoare
 1. DREPTURILE SUBIECȚILOR DE DATE

  1. Administratorul lucrează întotdeauna cu Datele dvs. cu caracter personal în așa fel, încât prelucrarea să decurgă în mod corect și în condiții de securitate. Drepturile de Subiectul al datelor Vă sunt garantate și le puteți revendica la Administrator.
  2. Subiectul datelor își poate revendica drepturile și pe cale electronică, prin trimiterea unui mesaj pe adresa de e-mail [email protected] sau verbal apelând numărul de telefon +3618001566. Următoarele posibilități sunt trimiterea cererii în scris la adresa: Herní-svět.cz, Hanychovská 622/1, Liberec 7, 46007, Republica Cehă.
  3. Punctul de vedere și alte informații cu privire la măsurile luate vor fi acordate Subiectului datelor cât mai devreme, însă cel târziu în termen de o lună de la înaintarea cererii sale. Această perioadă poate fi prelungită cu până la două luni în funcție de complexitate și de numărul de cereri. Administratorul îl va informa pe Subiectul datelor cu privire la eventuala prelungire și a motivelor, care au dus la acest lucru.
  4. Aplicarea drepturilor de către Administrator, este acordată gratuit.
  5. În cazul în care cererea este evident nejustificată și neadecvată, mai ales dacă se repetă, se poate percepe o taxă rezonabilă care să ia în considerare costurile administrative legate de acordarea informațiilor solicitate.
  6. În cazul în care Subiectul datelor consideră că, Administratorul prelucrează Datele cu caracter personal în contradicție cu protecția vieții sale private și personale sau în contradicție cu dispozițiile legale aferente, mai ales dacă Datele cu caracter personal sunt inexacte, dat fiind scopul de prelucrare al acestora, poate:
   1. solicita Administratorului explicație și anume prin e-mail la adresa [email protected],
   2. poate ridica obiecții față de prelucrare și poate solicita prin e-mailul transmis la adresa [email protected], ca Administratorul să asigure înlăturarea situației intervenite (de ex prin blocarea, remedierea, completarea sau distrugerea Datelor cu caracter personal). Administratorul va decide cu privire la obiecție imediat și îl va informa pe Subiectul datelor. În cazul în care Administratorul nu va da curs obiecției, Subiectul datelor are dreptul să se adreseze direct Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal. Prin această stipulație nu este afectată autorizația Subiectului datelor de a se adresa printr-o inițiativă în mod direct Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal.
  7. Dreptul la acces:
   1. Subiectul datelor are dreptul să obțină de la Administrator o confirmare cu privire la faptul, dacă Datele cu caracter personal, care se referă la el, se prelucrează sau nu. Dacă se prelucrează, are dreptul să obțină dreptul la accesul acestor date și la următoarele informații (care sunt parte integrantă a prezentelor principii de protecție a datelor cu caracter personal și a documentului informativ):
    1. scopurile prelucrării,
    2. categoria Datelor cu caracter personal prelucrate,
    3. primitorii sau categoria de primitori, de care au fost sau vor fi accesate Datele cu caracter personal, mai ales primitorii din țările terțe sau organizațiile internaționale,
    4. perioada planificată, în timpul căreia vor fi păstrate Datele cu caracter personal, sau în cazul în care acesta nu poate fi stabilită, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade,
    5. existența dreptului de a solicita Administratorului să remedieze sau să șteargă Datele cu caracter personal referitoare la Subiectului datelor, sau să restricționeze prelucrarea acestora, ori să ridice obiecții privind această prelucrare,
    6. dreptul de a înainta plângere la autoritatea de supraveghere, care în Republica Cehă este Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal,
    7. toate datele disponibile cu privire la sursa Datelor cu caracter personal, dacă acestea nu sunt obținute de la Subiectului datelor,
    8. faptul că se folosesc procese decizionale automatizate, inclusiv profilarea, și cel puțin în aceste cazuri, informații coerente referitoare la procesul utilizat, precum și la semnificația și consecințele presupuse ale acestei prelucrări pentru Subiectul datelor.
   2. În cazul în care Datele cu caracter personal se predau într-un stat terț sau unei organizații internaționale, Subiectul datelor are dreptul să fie informat cu privire la garanțiile adecvate referitoare la predare.
   3. Subiectul datelor are dreptul să solicite ca Administratorul să-i acorde copia cu Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru o următoare copie la cererea sa, Administratorul îi poate percepe o taxă rezonabilă în baza costurilor administrative. Din moment ce cererea este înaintată sub formă electronică, informațiile se vor acorda în forma electronică folosită în mod curent, dacă Subiectul datelor nu va solicita o altă modalitate. Prin dreptul la obținerea copiei nu trebuie afectate în mod nefavorabil drepturile și libertățile altor persoane.
  8. Dreptul la corecție:
   1. Subiectul datelor are dreptul să solicite ca Administratorul să corecteze fără tergiversări inutile Datele sale cu caracter personal inexacte. Ținând cont de scopurile de prelucrare, Subiectul datelor are dreptul la completarea Datelor cu caracter personal incomplete și anume chiar și printr-o declarație ulterioară.
  9. Dreptul la ștergere:
   1. Subiectul datelor are dreptul să solicite ca Administratorul să șteragă, fără tergiversări inutile, Datele sale cu caracter personal, iar Administratorul are obligația să le șteragă, fără tergiversări inutile, Datele sale cu caracter personal, dacă este dat unul dintre următoarele motive:
    1. Datele cu caracter personal numai sunt necesare pentru scopurile, pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod,
    2. Subiectul datelor își retrage consimțământul și nu exisă  nici un alt motiv legal pentru prelucrare,
    3. Subiectul datelor ridică obiecție contra prelucrării, care se face în baza  interesului public și a exercitării autorității publice sau a intereselor legitime ale Administratorului, inclusic profilarea, și nu există nici un fel de motive de prelucrare prevalante,
    4. Subiectul datelor ridică obiecție contra prelucrării în scopuri de marketing direct,
    5. Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,
    6. Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se îndeplini obligația stabilită în dreptul Uniunii sau a statului membru, referitoare la Administrator,
    7. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii a societății de informare pentru copil.
   2. La expirarea perioadei stabilite pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal, Administratorul  va șterge Datele cu caracter personal întotdeauna și în mod automat. Subiectul datelor se poate adresa oricând Administratorului cu cererea de ștergere. După primirea acestei cereri, Administratorul va aprecia justețea dreptului Subiectului datelor (Administratorul poate avea obligații legale sau un interes legitim pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal, în baza cărora poate prelucra și în continuare Datele cu caracter personal) și îl va informa pe Subiectul datelor cu privire la soluționarea cererii.
  10. Dreptul la restricționarea prelucrării:
   1. Subiectul datelor are dreptul să solicite ca Administratorul să limiteze prelucrarea Datelor sale cu caracter personal, în oricare dintre următoarele cazuri:
    1. Subiectul datelor contestă exactitatea Datelor cu caracter personal, și anume pe perioada necesară, în care Administratorul să poată verifica exactitatea Datelor cu caracter personal,
    2. Prelucrarea este ilegală, iar Subiectul datelor refuză ștergerea Datelor cu caracter personal și solicită în locul ștergerii restricționarea utilizării acestora,
    3. Administratorul nu mai are nevoie de Datele cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar Subiectul datelor le solicită pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale,
    4. Subiectul datelor ridică obiecție împotriva prelucrării, care se face în baza interesului public sau a exercitării autorității publice, sau în baza intereselor legitime ale Administratorului, inclusiv profilarea, până când nu se va verifica dacă interesele legitime ale Administratorului prevalează asupra motivelor legitime ale Subiectului datelor.
   2. Dacă prelucrarea a fost restricționată, Datele cu caracter personal, cu excepția stocării acestora, pot fi prelucrate numai cu consimțământul Subiectului datelor, sau din motivul stabilirii, exercitării sau apărării drepturilor legale a unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interese publice importante ale Uniunii sau a unuia dintre statele membre.
   3. În cazul în care prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Subiectului datelor va fi anulată, acesta va fi informat în prealabil în scris de către Administrator.
  11. Dreptul la transferabilitate:
   1. Subiectul datelor are dreptul să obțină Datele cu caracter personal, care se referă la persoana lui și care au fost acordate Administratorului, în format citeț, utilizat în mod curent, și dreptul de a preda aceste date unui alt administrator, fără să-l împiedice pe Administratorul, căruia i-au fost acordate Datele cu caracter personal, și anume în caz că:
    1. prelucrarea este bazată pe consimțământ sau pe contract și totodată
    2. prelucrareaa se face în mod automatizat.
   2. La exercitarea acestui drept, Subiectul datelor poate solicita Administratorului, ca Datele cu caracter personal să fie predate în mod direct de la un Administrator la un alt Administrator, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
   3. Acest drept nu se poate exercita dacă prelucrarea este absolut necesară pentru îndeplinirea sarcinii efectuate în interes public sau la exercitarea competenței aurotității publice, pentru care este autorizat.
  12. Dreptul la ridicarea obiecției:
   1. Subiectul datelor are dreptul să ridice oricând obiecție împotriva prelucrării Datelor sale cu caracter personal, care se prelucrează în baza interesului public și exercitării competenței autorității publice sau în baza intereselor legitime ale Administratorului, inclusiv profilarea. Administratorul nu va mai prelucra în continuare Datele cu caracter personal,  în cazul în care nu va demonstra motive legale justificate de prelucrare, care să prevaleze intereselor sau drepturilor și libertăților Subiectului datelor, sau din motivul stabilirii, exercitării sau apărării drepturile legale.
   2. Dacă Datele cu caracter personal se prelucrează în scopuri de marketing direct, Subiectul datelor are dreptul să ridice obiecție împotriva prelucrării Datelor sale cu caracter personal pentru acest marketing, ceea ce include și profilarea, dacă se referă la acest marketing direct.
   3. Dacă Datele cu caracter personal ale Subiectului datelor sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, Subiectul datelor are dreptul, ca din motive referitoare la situații concrete, să ridice obiecție împotriva prelucrării Datelor sale cu caracter personal. Acest lucru nu este valabil în cazul, în care prelucrarea este absolut necesară pentru îndeplinirea sarcinii efectuate din motive de interes public.
   4. Potrivit cerințelor Regulamentului GDPR, acest drept a fost menționat expres și este menționat clar și separat de orice alte informații.
  13. Dreptul de a nu fi obiectul procesului decizional automatizat, inclusiv al profilării:
   1. Subiectul datelor are dreptul să nu fie obictului nici unui proces decizional bazat în mod exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv a profilării, care pentru el are efecte juridice sau se referă la el în mod similar.
   2. Dreptul nu se poate revendica în cazurile, în care decizia este:
    1. necesară pentru încheierea sau îndeplinirea contractului,
    2. permisă de dreptul Uniunii sau a statului membru, care se referă la Administrator și care totodată stabilește măsuri adecvate pentru asigurarea protecției drepturilor și libertăților și a intereselor legitime ale Subiectului datelor,
    3. bazată pe consimțământul expres al Subiectului datelor.
   3. Dacă prelucrarea Datelor cu caracter personal se bazează pe contract sau pe consimțământul expres, Administratorul va lua măsuri adecvate pentru protecția drepturilor și libertăților, și a intereselor legitima ale Subiectului datelor, cel puțin a dreptului de intervenție umană din partea Administratorului, dreptul de a exprima punctul de vedere, dreptul de a primi explicație cu privire la decizia luată și dreptul de a ataca această decizie.
  14. Dreptul la revocarea consimțământului:
   1. Subiectul datelor are dreptul să revoce oricând consimțământul (sau consimțământul expres) cu prelucrarea Datelor cu caracter personal. Recursul se poate face cu ajutorul: formularului menționat la subsolul paginii web a magazinului pe internet sau prin trimiterea recursului la adresa sediului Administratorului,
  15. Dreptul de a înainta plângere autorității de supraveghere:
   1. Subiectul datelor are dreptul să înainteze plângere la una dintre autoritățile de supraveghere, mai ales în țara membră a domiciliului obișnuit, în locul angajării sau locul, unde a intervenit încălcarea, dacă Subiectul datelor consideră că, prin prelucrarea Datelor sale cu caracter personal este încălcat Regulamentul GDPR.
   2. În Republica Cehă, autoritatea de supraveghere este Oficiul de protecție a datelor cu caracter personal, care poate fi contactat la adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, la numărul de telefon +420 234 665 111 (centrala) sau pe e-mailul [email protected]. Informații suplimentare obțineți la adresa https://www.uoou.cz/.
 1. PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT

  1. Prelucrarea Datelor cu caracter personal include profilarea.
  2. Prelucrarea Datelor cu caracter personal include procesul decizional automatizat.
  3. Datele cu caracter personal sunt evaluate în mod automat și pot fi utilizate pentru profilare sau pentru procesul decizional automat în domeniul activităților de marketing ale Administratorului. Administratorul folosește în acest scop metode de analiză a intereselor și activităților Subiectului datelor pe pagina web a magazinului pe internet a Administratorului.
  4. În consecința acestor activități ale Administratorului, comportamentul Subiectului datelor va fi analizat și evaluat, ceea ce reprezintă o anumită intervenție în intimitatea lui. Însă această evaluare contribuie la faptul că, Subiectului datelor îi pot fi trimise doar acele oferte și reclame, care l-ar putea interesa în funcție de rezultatele evaluării efectuate.
 1. DISPOZIȚII FINALE

  1. Toate relațiile juridice apărute în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal sunt supuse dreptului Republicii Cehe, indiferent de unde a fost realizat accesul la acestea. Pentru soluționarea eventualelor litigii apărute în legătură cu protecția intimității dintre Subiectul datelor și Administrator, sunt competente instanțele cehe.
  2. Subiecții datelor, care prin vizitarea paginii web a magazinului pe internet vor acorda Datele lor cu caracter personal în scopul încheierii contractului cu Administratorul sau îi acordă consimțământul cu prelucrarea Datelor cu caracter personal, fac acest lucru în mod voluntar, în nume propriu, iar Administratorul nu dirijează activitățile lor în nici un fel.
  3. Administratorul poate modifica sau completa versiunea Principiilor. Cu privire la orice modificare de acest gen, Administratorul îl va informa pe Subiectul datelor prin e-mail cel puțin cu 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.
  4. Prezentele Principii își fac efectul de la data de 24.5.2018.
 

Categorii găsite


Produse găsite